Beleidsplan

De bibliotheek vergroot je wereld

Bibliotheek Gelderland Zuid op koers

Wendbaar, vraaggericht en toekomstbestendig.

De komende beleidsperiode maken we de beweging van aanbod naar vraag. We willen onze doelgroepen beter leren kennen en begrijpen, en inzicht krijgen in hun behoeften. Zo kunnen we ons aanbod erop afstemmen en in de juiste vorm per gemeente, stadsdeel of dorpskern aanbieden. In dit strategisch beleidsplan beschrijven we hoe we dit gaan doen en wat we willen bereiken.

Onze missie & visie

We bieden mensen uit alle culturen en van alle generaties de gelegenheid om kennis en vaardigheden op te doen, anderen te ontmoeten, geïnspireerd te raken en te groeien. Zo creëren we gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. We gaan voor een inclusieve maatschappij met een rijk cultureel klimaat. Een samenleving waarin we elkaar verstaan en begrijpen, ieder mens meedoet en zich kan ontwikkelen tot wie hij wil zijn.

Strategische doelen

De Bibliotheek Gelderland Zuid wil dat iedereen gelijke ontwikkelkansen heeft om deel uit te maken van de kennissamenleving. Onze strategische doelen zijn:

Taalvaardige en digitaal vaardige inwoners

De bibliotheek ondersteunt en stimuleert de zelfredzaamheid van alle inwoners op het vlak van taalvaardigheden en digitale vaardigheden in onze geletterde maatschappij. De bibliotheek stelt zich op als een laagdrempelige organisatie die leesplezier bevordert en informeel leren op het gebied van taal en digitaal stimuleert. We helpen mensen hun informatievaardigheden te ontwikkelen. Daar hoort bij dat ze hun weg vinden in de grote hoeveelheid (online) informatie én deze informatie op betrouwbaarheid leren beoordelen.

Ontmoeting en kennisuitwisseling

De bibliotheek streeft naar goed geïnformeerde burgers. We presenteren ons als openbare huiskamer: een uitnodigende, inspirerende plek om te verblijven, werken, studeren en te ontmoeten. Daarnaast profileren we ons als vrije toegangspoort tot kennis en informatie. Via onze omvangrijke, betrouwbare collectie (fysiek en digitaal) bieden we kennis aan en stimuleren we kennisuitwisseling. We zien de bibliotheek als een waardevrije plek waar allerlei standpunten en meningen samenkomen en we onbegrip en vooroordelen tegengaan.

Rijk cultureel klimaat

Als culturele instelling met een maatschappelijke functie willen we een rijke, literaire omgeving bieden en talentontwikkeling in ons werkgebied stimuleren. In samenwerking met partners prikkelen we de culturele interesse bij ‘onze’ inwoners en bevorderen we hun persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Vanuit onze sociaal-maatschappelijke rol helpen we mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar te vinden, stimuleren we uitwisseling tussen de verschillende culturen en helpen we een open blik op de wereld te creëren. Zo dragen we bij aan een rijk cultureel klimaat.


Onze strategische doelen zijn te koppelen aan verschillende ontwikkelfasen:

  1. Allereerst helpen we onze bezoekers hun basisvaardigheden op het gebied van taal en digitaal te ontwikkelen, zodat ze elkaar en de maatschappij kunnen verstaan.

  2. Door vervolgens ontmoeting en kennisuitwisseling te stimuleren, gaan mensen het gesprek aan, doen ze kennis op, delen ze deze en vindt uitwisseling plaats.

  3. En met het creëren van een rijk cultureel klimaat, stellen we mensen in staat om zich persoonlijk te ontwikkelen en cultureel te verrijken, met als doel elkaar en de wereld beter te begrijpen. Zo helpen we een inclusieve samenleving te smeden.

Onze doelgroepen

Van oudsher is de bibliotheek een culturele instelling voor iedereen, van jong tot oud. Ook volgens ons nieuwe strategisch beleid is en blijft de Bibliotheek Gelderland Zuid een openbare voorziening die voor iedereen toegankelijk is en door iedereen is te gebruiken.

Jeugd

We zetten sterk in op jeugd en bieden kinderen van jongs af aan
maximale ondersteuning bij het ‘mee kunnen doen in de maatschappij en worden wie je kunt zijn’. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen met een taalachterstand. De basis voor leesplezier, en daarmee voor leesvaardigheid, moet al worden gelegd in de eerste levensfase van 0 tot 4 jaar. Om deze kinderen en hun ouders te bereiken, werkt de bibliotheek nauw samen met gemeenten, voorschoolse instellingen en consultatiebureaus. Voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar werken we intensief samen met het primair onderwijs en welzijnsorganisaties.

Kwetsbare groepen

Binnen deze doelgroep richten we ons samen met partners op
mensen die ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van taalvaardigheden en digitale vaardigheden. Zij lopen immers een groter risico om niet mee te kunnen doen in de geletterde en digitale samenleving. Binnen deze groep onderscheiden we de volgende subdoelgroepen: NT1, NT2, senioren en 12-18-jarigen (met name ROC en VMBO).


Cultureel geïnteresseerden

De bibliotheek blijft vrijetijdslezers en bezoekers van literaire en culturele activiteiten binden, boeien en stimuleren tot zelfontplooiing. Daarnaast wil de bibliotheek een breder publiek bereiken en cultuurparticipatie stimuleren. We richten ons op mensen met verschillende culturele achtergronden en op inwoners die openstaan voor anderen en nieuwsgierig zijn naar andere culturen in onze diverse samenleving.


Bezoekers

We blijven onze bezoekers inspirerende, stimulerende en goed
uitgeruste plekken bieden om te werken, studeren, verblijven en elkaar te ontmoeten. Met gratis toegang tot kennis en informatie, zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek is een van de laatste vrij toegankelijke, openbare en waardevrije plekken waar iedereen welkom is en waar je gewoon mag zíjn.